За проекта


Съдържанието на този сайт е резултат от работата по проект „Учене чрез конструриране в детската градина” по програма Еразъм+, Ключово действие 2, с рег. номер 2020-1-BG01-KA201-079184.
Проектът е насочен към създаване, тестване и разпространение на методика за работа със строителен материал Lego Duplo в детските градини.


ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА

parallax background
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ


Основните цели на проекта
"Учене чрез конструиране в детската градина" са: